Banner

LỜI GIỚI THIỆU

Trang Dữ liệu kiểm kê rừng được phát triển trên cơ sở kết quả phần mềm Quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng nhằm giới thiệu đến các cơ quan quản lý lâm nghiệp và chủ rừng những dữ liệu chủ yếu nhận được từ Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng toàn quốc giai đoạn 2012 - 1016.

Hiện tại, trang "Dữ liệu kiểm kê rừng" cho phép tra cứu và sao chép trực tuyến những thông tin kết quả kiểm kê rừng của các tỉnh đã thực hiện Dự án, bao gồm:

(1)- Các bảng thống kê về diện tích và trữ lượng rừng của từng chủ rừng; đơn vị quản lý rừng; đơn vị hành chính; theo mục đích sử dụng, nhóm chủ quản lý sử dụng, theo loài cây trồng; ...

(2)- Danh sách các lô rừng; và sơ đồ lô rừng của từng chủ rừng.

(3)- Bản đồ hiện trạng phân bố các lô rừng của từng xã trên nền ảnh vệ tinh.

Trong những phiên bản tới, trang "Dữ liệu kiểm kê rừng" tiếp tục được phát triển để giúp các cơ quan quản lý lâm nghiệp và chủ rừng có thể cập nhật, tra cứu và sao chép trực tuyến các dữ liệu về rừng. Ngoài ra sẽ có quy định cụ thể đối với việc cập nhật và khai thác dữ liệu.

Trang "Dữ liệu kiểm kê rừng" và phần mềm "Quản lý dữ liệu điều tra kiểm kê rừng" được phát triển theo yêu cầu của Cục Kiểm lâm và Dự án Tổng điều tra kiểm kê rừng. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp của các cán bộ quản lý về lâm nghiệp và chủ rừng để trang "Dữ liệu kiểm kê rừng" ngày càng được hiệu ích hơn.

Các tác giả: Vương Văn Quỳnh, Phùng Nam Thắng, Trần Quang Bảo, Lê Sỹ Doanh, Nguyễn Văn Thị, Phạm Văn Duẩn, Mai Hà An, Nguyễn Danh Thanh Hải